Izvajanje direktive

Časovnica za izvedbo obveznosti iz direktive INSPIRE je prikazana na naslednji shemi:

Medopravilnost

Infrastruktura Inspire je tudi del v nacionalnega interoparabilnostnega okvira (NIO). Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki ( 2 ) določa tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov, vključno z opredelitvijo šifrantov, ki se uporabljajo z atributi in vlogami asociacij tipov prostorskih objektov in podatkovnih tipov.

V Sloveniji je Portal nacionalnega interoperabilnostnega okvira dostopen na naslovu http://nio.gov.si/nio/.

Interoperabilnost (oz. medopravilnost) je opredeljena kot:
Zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj.

Interoperabilnostni okvir pa je:
Množica standardov in navodil, ki so potrebna za zagotovitev povezovanja med različnimi informacijskimi sistemi ter z njimi povezanimi dejavniki.

Ločimo štiri nivoje interoperabilnosti. pravna, organizacijska, semantična, tehnična.

Inspire je v okviru NIO opredeljena kot pravna interoperabilnost (url povezava: http://nio.gov.si/nio/asset/inspire+infrastruktura+za+prostorske+informacije+evrope-593 ), saj je določena z EU direktivo in je prenesena tudi v nacionalno zakonodajo (ZIPI).
 
Ostala gradiva

Spremljanje in poročanje

Z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije smo januarja 2010 z enim krovnim, sistemskim zakonom v celoti prenesli v pravni red Republike Slovenije Direktivo INSPIRE. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije  (Uradni list RS, št. 8/2010) v tretjem odstavku 19. člena določa, da Vlada pošlje poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije Evropski komisiji. V 21 členu istega zakona je predpisano, da pošlje vlada prvo poročilo najkasneje do 15.5.2010.

Vlada Republike Slovenije je dne 27.5.2010 sprejela Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji in naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da ga pošlje Evropski komisiji.

Poročilo je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije, ki v skladu z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (v nadaljevanju Zakon o IPI) opravlja naloge nacionalne kontaktne točke. Vsebina poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije je opredeljena v odločbi Evropske komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja. V poročilu je opisano trenutno stanje na področju vzpostavljanja informacijske infrastrukture za prostorske informacije. Povzete so aktivnosti in načrti, ki jih bo Slovenija izvedla v naslednjih letih in opisani postopki usklajevanja in povezovanja prostorskih podatkov in storitev povezanih s prostorskimi podatki. V opravljeni medresorski obravnavi so bile s strani posameznih resorjev prejete le manjše dopolnitve, ki so v celoti upoštevane v sprejetem poročilu.
Poročilo

Spremljanje

Koordinacija

V Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur. l. 8/2010, v nadaljevanju Zakon o IPI), ki je v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski Skupnosti. (v nadaljevanju direktiva INSPIRE), je za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in za učinkovito izvajanje infrastrukture za prostorske informacije določena nacionalna točka za stike.

V Zakonu o IPI je določeno, da naloge nacionalne točka za stike izvaja ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost, kar v konkretnem primeru pomeni Ministrstvo za okolje in prostor v okviru katerega deluje Geodetska uprava Republike Slovenije.

Naloge nacionalne točke za stike je določil Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur. L. 08/2010), ki v 18. členu določa, da nacionalna točka za stike opravlja naslednje naloge:
  • vodi in vzdržuje seznam zbirk prostorskih podatkov,
  • vodi podrobnejše opise tem prostorskih podatkov,
  • upravlja geo-portal za prostorske informacije,
  • vodi in vzdržuje informacijski sistem za metapodatke,
  • skrbi za zagotavljanje medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi,
  • pripravlja predloge operativnih programov vlade iz 20. člena tega zakona,
  • skrbi za izvajanje izvedbenih pravil direktive INSPIRE v Republiki Sloveniji,
  • pripravlja in dopolnjuje strategijo infrastrukture za prostorske informacije,
  • pripravlja program dejavnosti in ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje zahtev za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije,
  • pripravlja poročila o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije za Evropsko komisijo.

Predpisi