Tema Zbirka podatkov Upravljavec zbirke
1. referenčni koordinatni sistemi Državne geodetske točke (SI.GURS.DGT) Geodetska uprava Republike Slovenije
Sistemi za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temeljijo na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku.

Podrobnejši opis

2. geografska koordinatna mreža Geografska koordinatna mreža (SI.GURS.GKM) Geodetska uprava Republike Slovenije
Usklajena več-ločljivostna mreža s skupno točko izvora in standardizirano lokacijo ter velikostjo mrežnih celic.

Podrobnejši opis

3. zemljepisna imena Register zemljepisnih imen (SI.GURS.REZI) Geodetska uprava Republike Slovenije
Imena območij, regij, krajev, velemest, predmestij, mest ali zaselkov ali kateri koli geografski ali topografski pojav javnega ali zgodovinskega pomena.

Podrobnejši opis

4. prostorske enote Register prostorskih enot (SI.GURS.RPE) Geodetska uprava Republike Slovenije
Upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami.

Podrobnejši opis

5. naslovi Register prostorskih enot (SI.GURS.RPE) Geodetska uprava Republike Slovenije
Lokacija nepremičnin, ki temelji na identifikatorjih naslova, običajno z imenom ulice, hišno številko, poštno številko.

Podrobnejši opis

6. katastrske parcele Zemljiški kataster (SI.GURS.ZK) Geodetska uprava Republike Slovenije
Področja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.

Podrobnejši opis

7. prometno omrežje Državne karte (SI.GURS.DK) Geodetska uprava Republike Slovenije
Cestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.

Podrobnejši opis

7. prometno omrežje Državni topografski model (SI.GURS.DTM) Geodetska uprava Republike Slovenije
Cestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.

Podrobnejši opis

7. prometno omrežje Evidenca o državnih cestah (SI.DRSI.BCP_DR) Direkcija RS za infrastrukturo
Cestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.

Podrobnejši opis

7. prometno omrežje Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (SI.GURS.KGI) Geodetska uprava Republike Slovenije
Cestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.

Podrobnejši opis

8. hidrografija Državne karte (SI.GURS.DK) Geodetska uprava Republike Slovenije
Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.

Podrobnejši opis

8. hidrografija Državni topografski model(SI.GURS.DTM) Geodetska uprava Republike Slovenije
Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.

Podrobnejši opis

8. hidrografija Hidrografska območja (SI.ARSO.HIDGRFOBM) Agencija Republike Slovenije za okolje
Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.

Podrobnejši opis

8. hidrografija Meja obale morja (SI.ARSO.OBAL_LIN) Agencija Republike Slovenije za okolje
Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.

Podrobnejši opis

8. hidrografija Razvodnice (SI.ARSO.RAZVOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Ekološko pomembna območja (SI.ARSO.EPO) Agencija Republike Slovenije za okolje
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Kataster gozdnih rezervatov (SI.ZGS.GREZ) Zavod za gozdove RS
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Kataster varovalnih gozdov (SI.ZGS.VARG) Zavod za gozdove RS
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Natura 2000 (SI.ARSO.NATURA) Agencija Republike Slovenije za okolje
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Register naravnih vrednot (območja) (SI.ARSO.NV_POLI) Agencija Republike Slovenije za okolje
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Ribiški kataster (SI.ZZRS.RK) Zavod za ribištvo Slovenije
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd) (SI.MK.eVRD) Ministrstvo kulturo
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

9. zavarovana območja Zavarovana območja (poligoni) (SI.ARSO.ZAV_OBM_POLI) Agencija Republike Slovenije za okolje
Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

Podrobnejši opis

Tema Zbirka podatkov Upravljavec zbirke
1. digitalni model reliefa Digitalni model geoida Slovenije (imenski prostor še ni določen) Geodetska uprava Republike Slovenije
Digitalni model višin za kopensko, zaledenelo in oceansko površino. Vključuje nadmorske višine, batimetrijo in obalne mreže.

Podrobnejši opis

1. digitalni model reliefa Digitalni model višin (SI.GURS.DMV) Geodetska uprava Republike Slovenije
Digitalni model višin za kopensko, zaledenelo in oceansko površino. Vključuje nadmorske višine, batimetrijo in obalne mreže.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Državne karte (SI.GURS.DK) Geodetska uprava Republike Slovenije
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Državni topografski model (SI.GURS.DTM) Geodetska uprava Republike Slovenije
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (SI.MKGP.RABA) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (Katmesina) (SI.MKGP.KATMESINA) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK)(SI.MKGP.GERK) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

2. pokrovnost tal Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012 (SI.ARSO.CLC_2012_SI) Agencija Republike Slovenije za okolje
Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.

Podrobnejši opis

3. ortofoto Ortofoto (SI.GURS.DOF) Geodetska uprava Republike Slovenije
Geolocirani slikovni podatki zemeljske površine iz satelita ali senzorjev v zraku.

Podrobnejši opis

4. geologija 1GE GeoZS 1M geološke strukturne enote (SI.GEOZS.1M.1GE.GS) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija 1GE GeoZS 1M površinske geološke enote (SI.GEOZS.1M.1GE.GU) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija eENVplus GeoZS 100k surface Geologic Unit (SI.GEOZS.EENVPLUS.100K.GU) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija eENVplus GeoZS 1M surface Geologic Unit(SI.GEOZS.EENVPLUS.1M.GU) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Geofizikalni profili (SI.GEOZS.GE25.GEOFPROF) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Geološke enote (SI.GEOZS.GE25.GEOLENOTE) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Geološke strukture (SI.GEOZS.GE25.GEOLSTRUKTURE) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Geomorfološki pojavi (SI.GEOZS.GE25.GMPOJAVI) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Razpoklinska cona (SI.GEOZS.GE25.RAZPCONA) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Geološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Vrtine (SI.GEOZS.GE25.VRTINE) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Gladina podzemne vode (SI.GEOZS.HG25.HGGPV) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Hidrogeološke enote (SI.GEOZS.HG25.HGENOTE) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Hidrogeološki objekti NARAVNI (SI.GEOZS.HG25.HGOBJN) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Hidrogeološki objekti VRTINE (SI.GEOZS.HG25.HGOBJU) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Telo podzemne vode (SI.GEOZS.HG25.HGTPV) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

4. geologija Hidrogeološka karta IŠKEGA VRŠAJA 1: 25 000 - Vodonosni sistemi (SI.GEOZS.HG25.HGSIS) Geološki zavod RS
Geologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.

Podrobnejši opis

Tema Zbirka podatkov Upravljavec zbirke
1. statistične enote Register prostorskih enot (SI.GURS.RPE) Geodetska uprava Republike Slovenije
Enote za širjenje ali uporabo statističnih podatkov.
2. stavbe Državni topografski model (SI.GURS.DTM) Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorska lega stavb.
2. stavbe Kataster stavb (SI.GURS.KS) Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorska lega stavb.
3. tla Pedološka karta (SI.MKO.RKG.PEDO) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tla in sloji prsti pod površjem, določeni po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti delcev in organskih snovi, kamnitosti, eroziji, po potrebi povprečni nagib in predvidene zmogljivosti vodnih zalog.
4. dejanska in namenska raba prostora Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (SI.MKGP.OMD) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ozemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).
4. dejanska in namenska raba prostora Kataster varovalnih gozdov (SI.ZGS.VARG) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ozemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).
4. dejanska in namenska raba prostora Zbirka prostorskih aktov (SI.MOP.PA) Ministrstvo za okolje in prostor
Ozemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).
5. zdravje in varnost prebivalstva Karte hrupa (SI.ARSO.KRT_HRUP_SI) Agencija Republike Slovenije za okolje
Geografska razporeditev pogostih patoloških pojavov (alergije, rakasta obolenja, obolenja dihalnih poti itd.), podatki o učinkih na zdravje (biološki označevalci, zmanjšana rodnost, epidemije) ali počutje ljudi (utrujenost, stres itd.), povezanih neposredno (onesnaženost zraka, kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno (hrana, genetsko spremenjeni organizmi itd.) s kakovostjo okolja.
5. zdravje in varnost prebivalstva Območja onesnaženosti zunanjega zraka (SI.ARSO.ZRAK_OBM_ONESN) Agencija Republike Slovenije za okolje
Geografska razporeditev pogostih patoloških pojavov (alergije, rakasta obolenja, obolenja dihalnih poti itd.), podatki o učinkih na zdravje (biološki označevalci, zmanjšana rodnost, epidemije) ali počutje ljudi (utrujenost, stres itd.), povezanih neposredno (onesnaženost zraka, kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno (hrana, genetsko spremenjeni organizmi itd.) s kakovostjo okolja.
6. komunalne in javne storitve Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (SI.GURS.KGI) Geodetska uprava Republike Slovenije
Vključuje komunalne naprave kot so kanalizacija, ravnanje z odpadki, oskrba z energijo in preskrba z vodo, upravne in socialne vladne službe kot so javne uprave, sedeži civilne zaščite, šole in bolnišnice.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Državna mreža potresnih opazovalnic (SI.ARSO.MREZ_POTR_OPAZ) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Hidrološke meritve na površinskih vodah (SI.ARSO.HIDR_MER_POV_VOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)(SI.ARSO.HID_MON_PODZ_VOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Merilna mesta na območjih kopalnih voda (SI.ARSO.MER_MEST_KOP_VOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Merilna mesta za kakovost podzemnih voda (SI.ARSO.MER_MEST_PODZ_VODA) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Merilna mesta za kakovost površinskih voda (SI.ARSO.MER_MEST_KAK_POV_VOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin (SI.ARSO.MER_MEST_KAKOV_ZRAK) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
7. naprave in objekti za spremljanje okolja Povprečna letna temperatura zraka 1971-2000 (SI.ARSO.KLIMA_TEMP) Agencija Republike Slovenije za okolje
Nahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.
8. proizvodni in industrijski objekti in naprave Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (SI.GURS.KGI) Geodetska uprava Republike Slovenije
Območja za industrijsko proizvodnjo, vključno z obrati, ki jih zajema Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1) ter objekti in napravami za odvzem vode, rudniki, skladišči.
9. objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (SI.MKGP.KATMESINA) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kmetijska oprema ter proizvodni objekti in naprave (vključno z namakalnimi sistemi, rastlinjaki in hlevi).
9. objekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvo Ribiški kataster (SI.ZZRS.RK) Zavod za ribištvo Slovenije
Kmetijska oprema ter proizvodni objekti in naprave (vključno z namakalnimi sistemi, rastlinjaki in hlevi).
10. porazdelitev prebivalstva – demografski podatki Centralni register prebivalstva (SI.MNZ.CRP) Ministrstvo za notranje zadeve
Geografska porazdelitev ljudi, vključno z značilnostmi populacije in ravnmi aktivnosti, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti.
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Kopalne vode (SI.ARSO.KOPAL_VODE_OBM) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Vodna telesa površinskih voda (območje) (SI.ARSO.VT_POVR_POLI) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Občutljiva območja zaradi kopalnih voda (SI.ARSO.OBC_OBM_KOP_VOD_LINE) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Oddelki urada za upravljanje z vodami ARSO (SI.ARSO.ODD_UPR_VODE) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Odseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (SI.ARSO.ODS_VOD_RIBE) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije (SI.ARSO.OBC_OBM_PP_EVTRO) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Vodna dovoljenja (točke)(SI.ARSO.VOD_DOV) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Vodna telesa podzemnih voda (SI.ARSO.VT_PODZ_VOD) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
11. območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote Vodovarstvena območja (državni nivo) (SI.ARSO.VVO_DRZ_NIVO) Agencija Republike Slovenije za okolje
Območja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con
12. območja nevarnosti naravnih nesreč Karta potresne nevarnosti (SI.ARSO.POTRS_NEVAR_KRT) Agencija Republike Slovenije za okolje
Ranljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.
12. območja nevarnosti naravnih nesreč Opozorilna karta poplav (Katastrofalna območja poplavljanja)(SI.ARSO.MV_OPZ_KRT_POP_OBM_KAT) Agencija Republike Slovenije za okolje
Ranljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.
12. območja nevarnosti naravnih nesreč Požarno ogroženi gozdovi (SI.ZGS.POZAR) Zavod za gozdove RS
Ranljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.
12. območja nevarnosti naravnih nesreč Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov (SI.GEOZS.INZ.ZEMPLAZ) Geološki zavod RS
Ranljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.
13. ozračje Območja onesnaženosti zunanjega zraka (SI.ARSO.ZRAK_OBM_ONESN) Agencija Republike Slovenije za okolje
Fizikalne razmere v atmosferi. Vključujejo prostorske podatke, ki temeljijo na merjenjih, vzorcih ali na kombinaciji leteh, in merilne lokacije.
14. meteorološke značilnosti Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971 - 2000 (SI.ARSO.KLIMA_PAD_KONC) Agencija Republike Slovenije za okolje
Vremenske razmere in njihova merjenja; padavine, temperatura, izhlapevanje, hitrost in smer vetra.
20. energetski viri Geotermična karta - Gostota toplotnega toka (SI.GEOZS.GEOTERM.GTT) Geološki zavod RS
Energetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.
20. energetski viri Geotermična karta - Izoterme v globini 1000 m (SI.GEOZS.GEOTERM.IZOTERM.1000m) Geološki zavod RS
Energetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.
20. energetski viri Geotermična karta - Izoterme v globini 2000 m (SI.GEOZS.GEOTERM.IZOTERM.2000m) Geološki zavod RS
Energetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.
20. energetski viri Geotermična karta - Izoterme v globini 3000 m (SI.GEOZS.GEOTERM.IZOTERM.3000m) Geološki zavod RS
Energetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.
21. mineralni viri Nahajališča mineralnih surovin (SI.GEOZS.25K.MINSUR.MDR) Geološki zavod RS
Mineralni viri, vključno s kovinskimi rudami, industrijskimi mineralnimi surovinami itd. kjer je ustrezno, vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.