Pregledovalnik gesel INSPIRE

Pregledovalnik gesel INSPIRE obsega seznam gesel s spletnega mesta INSPIRE (Feature Concept Dictionary in Glossary na dan 18.11.2010) s prevodi v slovenščino.
Datum zadnje posodobitve 1. 2. 2011.

  Geslo v angleščini Geslo v slovenščini Definicija v slovenščini Datum veljavnosti
Inspire geo-portalgeoportal INSPIREInternet ali enakovredna različica, ki omogoča dostop do storitev iz člena 11(1).20110301
interoperabilitymedopravilnostMožnost povezovanja zbirk prostorskih podatkov in vzajemnega delovanja storitev brez ponavljajočih se ročnih posegov na način, ki da skladen rezultat in okrepi dodano vrednost zbirk podatkov in storitev.20110301
metadatametapodatkiInformacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo.20110301
public authorityjavni organ(a) vlada ali druga javna uprava na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vključno z javnimi svetovalnimi organi; (b) fizična ali pravna oseba, ki izvaja naloge javne uprave v skladu z nacionalno zakonodajo, vključno s posebnimi dolžnostmi, dejavnostmi ali storitvami v zvezi z okoljem; in (c) fizična ali pravna oseba, ki izvaja javne naloge ali funkcije ali zagotavlja javne storitve v zvezi z okoljem, pod nadzorom organa ali osebe iz odstavkov (a) ali (b). Države članice lahko določijo, da v primeru, kadar organi ali institucije opravljajo sodno ali zakonodajno funkcijo, leti za namene te direktive ne štejejo za javne organe.20110301
spatial dataprostorski podatkiPodatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje.20110301
spatial data servicesstoritve v zvezi s prostorskimi podatkiDejavnosti, ki se lahko z uporabo računalnika opravljajo v zvezi s prostorskimi podatki iz zbirk prostorskih podatkov ali v zvezi s povezanimi metapodatki.20110301
third partytretja osebaVsako fizična ali pravna oseba, ki ni javni organ.20110301
geologygeologijaGeologija je določena v skladu s sestavo in strukturo. Vključuje živo skalo, vodonosnike in geomorfologijo.20110301
BuildingsstavbeProstorska lega stavb.20110301
utility and governmental serviceskomunalne in javne storitveVključuje komunalne naprave kot so kanalizacija, ravnanje z odpadki, oskrba z energijo in preskrba z vodo, upravne in socialne vladne službe kot so javne uprave, sedeži civilne zaščite, šole in bolnišnice.20110301
Production and industrial facilitiesproizvodni in industrijski objekti in napraveObmočja za industrijsko proizvodnjo, vključno z obrati, ki jih zajema Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1) ter objekti in napravami za odvzem vode, rudniki, skladišči.20110301
Agricultural and aquaculture facilitiesobjekti in naprave za kmetijstvo in ribogojstvoKmetijska oprema ter proizvodni objekti in naprave (vključno z namakalnimi sistemi, rastlinjaki in hlevi).20110301
Area management/restriction/regulation zones and reporting unitsobmočja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enoteObmočja, ki se upravljajo, urejajo ali uporabljajo za poročanje na mednarodni, evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključujejo odlagališča odpadkov, zaprta območja okrog virov pitne vode, cone, občutljive na nitrate, urejene plovne poti po morju ali velikih celinskih vodah, območja za odlaganje odpadkov, cone z omejitvijo hrupa, območja, kjer je potrebno dovoljenje za iskanje rud in rudarjenje, predele povodij, ustrezne poročevalske enote in območja upravljanja obalnih con.20110301
meteorological geographical featuresmeteorološke značilnostiVremenske razmere in njihova merjenja; padavine, temperatura, izhlapevanje, hitrost in smer vetra.20110301
sea regionsmorske regijeFizikalne razmere morij in slanih vodnih teles, razdeljenih v regije in podregije s skupnimi značilnostmi.20110301
bio-geographical regionsbiogeografske regijeObmočja z relativno homogenimi ekološkimi razmerami s skupnimi značilnostmi.20110301
habitats and biotopeshabitati in biotopiGeografska območja, za katera so značilne posebne ekološke razmere, procesi, struktura in funkcije, ki fizično omogočajo organizmom, da tam živijo. Vključujejo kopenska in vodna območja, ki se razlikujejo po geografskih, abiotskih in biotskih značilnostih.20110301
addressesnasloviLokacija nepremičnin, ki temelji na identifikatorjih naslova, običajno z imenom ulice, hišno številko, poštno številko.20110301
character stringniz znakovZaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, ki je dana kot niz znakov, obravnavanih kot enota.20110301
free textpoljubno besediloZaloga vrednosti metapodatkovnih elementov, izraženo v enem ali več naravnih jezikih.20110301
lineageporekloZgodovina zbirke podatkov in njen življenjski cikel od zbiranja in pridobivanja prek sestavljanja in izpeljevanja do njene sedanje oblike v skladu s standardom EN ISO 19101.20110301
metadata elementmetapodatkovni elementLočena enota metapodatkov v skladu s standardom EN ISO 19115.20110301
namespaceimenski prostorZbirka imen, ki jih opredeljuje sklic URI (Uniform Resource Identifier) in se uporabljajo v dokumentih XML (Extensible Markup Language) kot imena elementov in imena atributov.20110301
qualitykakovostCelota značilnosti in lastnosti izdelka, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali vsebovane zahteve v skladu s standardom EN ISO 19101.20110301
resourcevirInformacijski vir, ki se neposredno ali posredno nanaša na posamezno lokacijo ali geografsko območje.20110301
spatial data set seriesskupina zbirk prostorskih podatkovZbirka zbirk prostorskih podatkov, ki imajo enako specifikacijo izdelka.20110301
metadata element - resource abstractpovzetek viraTo je kratek opisni povzetek vsebine vira.20110301
metadata element - resource typevrsta viraTo je vrsta vira, ki ga opisujejo metapodatki.20110301
metadata element - resource locatorinternetni naslov viraInternetni naslov vira opredeljuje povezavo ali povezave do vira in/ali povezavo do dodatnih podatkov o viru.20110301
metadata element - unique resource identifierenolična označba viraVrednost, ki enolično določa vir.20110301
metadata element - coupled resourcepovezani virČe je vir storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ta metapodatkovni element določa, kadar je to ustrezno, ciljno zbirko ali zbirke prostorskih podatkov ali storitve z njihovim sklicem URI (Unique Resource Identifier).20110301
metadata element - resource languagejezik viraJezik ali jeziki, ki se uporabljajo v viru.20110301
metadata element - topic categorykategorija temeKategorija teme je sistem razvrščanja visoke ravni, ki pripomore k razvrščanju in iskanju virov prostorskih podatkov po temi.20110301
metadata element - temporal referencečasovno sklicevanjeTa metapodatkovni element obravnava zahtevo za vsebovanje informacij o časovni dimenziji podatkov, kot je določeno v členu 8(2)(d) Direktive 2007/2/ES. Navede se vsaj eden od metapodatkovnih elementov, navedenih v točkah od 5.1 do 5.4.20110301
metadata element - limitations on public accessomejitev javnega dostopaKadar države članice omejijo javni dostop do zbirk prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s členom 13 Direktive 2007/2/ES, ta metapodatkovni element zagotavlja podatke o omejitvah in razlogih zanje.20110301
metadata element - metadata point of contactmetapodatkovna točka za stikeTo je opis organizacije, ki je odgovorna za vzpostavljanje in vzdrževanje metapodatkov.20110301
metadata element - metadata datemetapodatkovni datumDatum, ki opredeljuje, kdaj je bil metapodatkovni zapis ustvarjen ali posodobljen.20110301
metadata element - metadata languagemetapodatkovni jezikTo je jezik, v katerem so metapodatkovni elementi izraženi.20110301
discovery service (discovery)storitev iskanja (discovery)Storitve, ki omogočajo iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki na podlagi vsebine ustreznih metapodatkov ter prikazovanje vsebine metapodatkov.20110301
view service (view)storitev pregledovanja (view)Storitev, ki omogoča vsaj prikazovanje, krmarjenje, povečanje in pomanjšanje, panoramski pregled ali prekritje vidnih zbirk prostorskih podatkov ter prikazovanje napotkov in ustreznih vsebin metapodatkov.20110301
download service (download)storitev prenosa (download)Storitev, ki omogoča prenos izvodov zbirk ali delov zbirk prostorskih podatkov, ter kadar je izvedljivo, neposredni dostop do podatkov.20110301
external object identifierzunanji identifikator objektaEnolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt.20110301
identifieridentifikatorV skladu s standardom EN ISO 19135 jezikovno neodvisno zaporedje znakov, ki lahko enolično in trajno določa tisto, na kar se nanaša.20110301
object referencingobjektno referenciranjeZagotavljanje prostorskega obsega objekta s sklicevanjem na obstoječi prostorski objekt ali zbirko prostorskih objektov.20110301
registerregisterV skladu s standardom EN ISO 19135 nabor datotek, ki vsebujejo identifikatorje, dodeljene postavkam z opisi povezanih postavk.20110301
spatial object typetip prostorskega objektaRazvrstitev prostorskih objektov.20110301
linear elementlinijski elementEnorazsežni objekt, ki se uporablja kot os za linearno referenciranje.20110301
river basinpovodjeObmočje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto.20110301
groundwaterpodzemna vodaVsa voda pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.20110301
heavily modified water bodymočno preoblikovano vodno teloTelo površinske vode, ki ga je določila država članica v skladu z določbami iz Priloge II k vodni direktivi in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizičnih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje.20110301
aquifervodonosnikKamninski sloj ali sloje ali druge geološke plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode.20110301
datumdatumParameter ali nabor parametrov, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo položaj izhodišča, merilo in orientacijo koordinatnega sistema.20110301
addressable objectnaslovljiv objektProstorski objekt, ki mu je smiselno dodeliti naslov.20110301
deep water routeglobokomorska potPot na točno določenem območju znotraj opredeljenih meja, kjer je bilo morsko dno natančno izmerjeno in ki zagotavlja, da potopljene prepreke ne presežejo najmanjše dovoljene globine.20110301
navaid equipmentoprema za pomoč pri navigacijiFizična oprema za pomoč pri navigaciji, ki je na zemeljskem površju, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator in Tactical Air Navigation Beacon (TACAN), ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa po obstoječih zračnih poteh.20110301
railway yardranžirna postajaObmočje, ki ga sekajo številni vzporedni, medsebojno povezani železniški tiri (navadno več kot dva) in ki se uporablja za zaustavljanje vlakov zaradi natovarjanja ali raztovarjanja tovora brez oviranja prometa na glavni železniški progi.20110301
Access Restrictionomejitev dostopaOmejitev dostopa do elementa prometa.20110301
Restriction For Vehiclesomejitev za vozilaOmejitev za vozila na elementu prometa.20110301
Thoroughfare Nameime prometniceKomponenta naslova, ki ponazarja ime prehoda ali poti od ene lokacije do druge. 20110301
NUTS regionregija NUTSStatistična teritorialna enota, določena v okviru Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003. 20110301
Cadastral Zoningdelitev na katastrske enoteVmesna območja, ki se uporabljajo za razdelitev državnega ozemlja na katastrske parcele.20110301
Transport Nodeprometno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki se uporablja za povezljivost.20110301
Road Surface Categorykategorija cestne površineNavedba stanja površine pripadajočega cestnega elementa. Navaja, ali je cesta asfaltirana ali ne. 20110301
Road Widthširina cesteŠirina ceste, merjena kot srednja vrednost. 20110301
Vehicle Traffic AreavoziščePovršina, ki ponazarja del ceste, ki se uporablja za običajen promet vozil.20110301
Railway Useuporaba železniceTrenutna uporaba železnice. 20110301
Railway Yard Areaobmočje ranžirne postajePloskovni prostorski objekt, ki se uporablja za ponazoritev topografskih meja ranžirne postaje. 20110301
Road Nameime cesteIme ceste, ki ji ga je dodelil pristojni organ. 20110301
Railway Areaobmočje železnicePovršina, ki jo zaseda železniški tir, vključno z balastom.20110301
Railway Typetip železniceTip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.20110301
Fairway Areaobmočje plovne potiDel plovne poti, po kateri se največ pluje.20110301
Ferry Useuporaba trajektaTip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.20110301
Restriction for Water Vehiclesomejitev za plovilaOmejitev za plovila na elementu vodnega prometa.20110301
Element Lengthdolžina elementaFizična dolžina elementa.20110301
Element Widthširina elementaFizična širina elementa.20110301
Instrument Approach Procedureinstrumentni priletNiz vnaprej določenih manevrov glede na letalske instrumente z določeno zaščito pred ovirami iz točke začetnega prileta, ali po potrebi od začetka točno določene poti prihoda do točke, iz katere je mogoče opraviti pristanek, in nato, če pristanek ni bil opravljen, do položaja, kjer veljajo merila za čakanje ali merila za višino ovir na poti prileta.20110301
Nominal Track Gaugenazivna tirna širinaNazivna razdalja med dvema zunanjima tirnicama železniškega tira. 20110301
Railway Station Codeoznaka železniške postajeEnolična oznaka, dodeljena železniški postaji.20110301
Drainage Basinprispevno območjeObmočje s skupnim izlivom površinskih voda. 20110301
FordbrodPlitvi del vodotoka, ki se lahko prečka s prometnimi sredstvi. 20110301
Hydro Nodehidrografsko vozliščeVozlišče v hidrografski mreži.20110301
Hydro Objecthidrografski objektOsnova identitete hidrografskih objektov (vključno z umetnimi) v stvarnem svetu.20110301
Ocean Regionoceansko območjeEno od treh velikih območij svetovnega oceana s pripadajočimi podobmočji in obrobnimi območji ter lastnimi hidrološkimi značilnostmi. 20110301
RapidsbrziceDel vodotoka s pospešenim pretokom, vendar brez preloma na dnu struge, ki bi omogočil nastanek slapa. 20110301
River BasinpovodjeObmočje kopnega, s katerega se ves površinski odtok vode skozi potoke, reke in tudi jezera izliva v morje skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto. 20110301
WetlandmokriščeSlabo odtočno ali občasno poplavljeno območje, kjer je zemljišče nasičeno z vodo in kjer uspevajo rastline. 20110301
WFD Coastal Waterobalno morje po vodni direktiviPovršinska voda na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na morsko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do zunanje meje somornic. 20110301
WFD Ground Water Bodytelo podzemne vode po vodni direktiviRazločen volumen podzemne vode v vodonosniku ali vodonosnikih.20110301
WFD Lakejezero po vodni direktiviTelo stoječe celinske površinske vode. 20110301
WFD Riverreka po vodni direktiviTelo celinske vode, ki večji del teče po površini, del njenega toka pa lahko teče tudi pod zemljo.20110301
WFD River or Lakereka ali jezero po vodni direktiviAbstraktni razred, ki vsebuje skupne atribute za reko ali jezero po vodni direktivi. 20110301
WFD Surface Water Bodytelo površinske vode po vodni direktiviLočen in pomemben sestavni del površinske vode. 20110301
WFD Transitional Watersomornica po vodni direktiviTelesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje znatno vplivajo tokovi sladke vode. 20110301
WFD Water Bodyvodno telo po vodni direktiviAbstraktni razred, ki ponazarja telo površinske vode ali telo podzemne vode po vodni direktivi. 20110301
geographical grid systemgeografska koordinatna mrežaUsklajena večločljivostna mreža s skupno točko izvora in standardizirano lokacijo ter velikostjo mrežnih celic.20110301
infrastructure for spatial informationinfrastruktura za prostorske informacijeMetapodatki, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje, ki se vzpostavijo, delujejo ali so na voljo v skladu s to direktivo.20110301
spatial objectprostorski objektAbstraktna predstavitev pojava iz resničnega sveta, povezana s posamezno lokacijo ali geografskim območjem.20110301
Coordinate reference systemsreferenčni koordinatni sistemiSistemi za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temeljijo na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku.20110301
elevationdigitalni model višinDigitalni model višin za kopensko, zaledenelo in oceansko površino. Vključuje nadmorske višine, batimetrijo in obalne mreže.20110301
Land coverpokrovnost talFizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-) naravnimi območji, mokrišči, vodnimi telesi.20110301
OrthoimageryortofotoGeolocirani slikovni podatki zemeljske površine iz satelita ali senzorjev v zraku.20110301
Statistical unitsstatistični okolišEnote za širjenje ali uporabo statističnih podatkov.20110301
SoiltlaTla in sloji prsti pod površjem, določeni po debelini, teksturi, zgradbi in vsebnosti delcev in organskih snovi, kamnitosti, eroziji, po potrebi povprečni nagib in predvidene zmogljivosti vodnih zalog.20110301
land usenamenska raba talOzemlje, opredeljeno glede na svojo sedanjo in v prihodnje načrtovano funkcionalno razsežnost ali socialnoekonomski namen (npr. stanovanjski, industrijski, trgovinski, kmetijski, gozdni, rekreacijski).20110301
Human health and safetyzdravje in varnost prebivalstvaGeografska razporeditev pogostih patoloških pojavov (alergije, rakasta obolenja, obolenja dihalnih poti itd.), podatki o učinkih na zdravje (biološki označevalci, zmanjšana rodnost, epidemije) ali počutje ljudi (utrujenost, stres itd.), povezanih neposredno (onesnaženost zraka, kemikalije, tanjšanje ozonskega plašča, hrup itd.) ali posredno (hrana, genetsko spremenjeni organizmi itd.) s kakovostjo okolja.20110301
environmental monitoring facilitiesnaprave in objekti za monitoring okoljaNahajanje in delovanje naprav in objektov za spremljanje okolja vključuje opazovanje in merjenje emisij, stanja okolja in drugih parametrov ekosistema (biološka raznolikost, ekološki pogoji vegetacije itd.) s strani javnih organov ali v njihovem imenu.20110301
Population distribution — demographyporazdelitev prebivalstva - demografski podatkiGeografska porazdelitev ljudi, vključno z značilnostmi populacije in ravnmi aktivnosti, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti.20110301
Natural risk zonesobmočja nevarnosti naravnih nesrečRanljiva območja, opredeljena glede na naravna tveganja (vsi atmosferski, hidrološki, seizmični, vulkanski pojavi in požari, ki zaradi svoje lokacije, resnosti in pogostosti lahko resno ogrozijo družbo), npr. poplave, zemeljski plazovi in pogrezanje tal, snežni plazovi, gozdni požari, potresi, vulkanski izbruhi.20110301
Atmospheric conditionsozračjeFizikalne razmere v atmosferi. Vključujejo prostorske podatke, ki temeljijo na merjenjih, vzorcih ali na kombinaciji leteh, in merilne lokacije.20110301
Oceanographic geographical featuresoceanogeografske značilnostiFizikalne razmere oceanov (tokovi, slanost, višina valov itd.).20110301
Species distributionporazdelitev vrstGeografska porazdelitev pojavljanja živalskih in rastlinskih vrst, razvrščenih po koordinatah, regiji, upravni enoti ali drugi analitični enoti.20110301
energy resourcesenergetski viriEnergetski viri, vključno z ogljikovodiki, vodno energijo, bioenergijo, soncem, vetrom itd., kjer je to ustrezno vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.20110301
mineral resourcesmineralni viriMineralni viri, vključno s kovinskimi rudami, industrijskimi mineralnimi surovinami itd. kjer je ustrezno, vključno s podatki o globini/višini glede velikosti vira.20110301
Administrative unitsupravne enoteUpravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami.20110301
Protected siteszavarovana območjaPodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Skupnosti z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.20110301
Geographical Nameszemljepisna imenaImena območij, regij, krajev, velemest, predmestij, mest ali zaselkov ali kateri koli geografski ali topografski pojav javnega ali zgodovinskega pomena.20110301
cadastral parcelskatastrske parcelePodročja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.20110301
Transport networksprometna omrežjaCestna, železniška, zračna in vodna prometna omrežja ter z njimi povezana infrastruktura. Vključuje povezave med različnimi omrežji. Vključuje tudi vseevropsko prometno omrežje, kakor je določeno v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (1), in prihodnje preglede te odločbe.20110301
hydrographyhidrografijaHidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji. Po potrebi v skladu z opredelitvami v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (2) in v obliki omrežij.20110301
Habitat (Habitats and Biotopes)20110301
Bio-geographic Regions (Bio-geographic Regions)20110301
metadata element - resource titlenaslov viraTo je značilno in velikokrat enolično ime, pod katerim je vir poznan.20110301
metadata element - spatial data service typevrsta storitve v zvezi s prostorskimi podatkiTo je razvrstitev, ki pomaga pri iskanju storitev v zvezi z dostopnimi prostorskimi podatki. Posebna storitev se razvrsti v samo eno kategorijo.20110301
metadata element - geographic bounding boxgeografski prostorski obsegTo je obseg vira v geografskem prostoru, podan kot mejni pravokotnik.20110301
metadata element - lineageporekloTo so podatki o zgodovini postopka in/ali splošni kakovosti zbirke prostorskih podatkov. Kadar je to primerno, lahko vsebuje tudi podatke o tem, ali je bila zbirka podatkov preverjena in ali je bila zagotovljena kakovost, ali je to uradna različica (če jih obstaja več) in ali ima pravno veljavo.20110301
metadata element - spatial resolutionprostorska ločljivostProstorska ločljivost se nanaša na stopnjo podrobnosti v zbirki podatkov. Izrazi se kot razdalja, ki jo velikost mrežne celice v zbirki podatkov predstavlja v naravi (običajno pri podatkih v mreži in izdelkih, ki temeljijo na podobah) ali v merilu, ki določa razmerje med enako razdaljo v zbirki in v resničnem svetu (običajno za karte ali izdelke, ki temeljijo na kartah).20110301
metadata element - conditions for access and usepogoji, ki veljajo za dostop in uporaboTa metapodatkovni element določa pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki in njihovo uporabo, ter kadar je to ustrezno, ustrezne pristojbine, kot je zahtevano v členu 5(2)(b) in členu 11(2)(f) Direktive 2007/2/EC.20110301
metadata element - responsible organisationorganizacije, pristojne za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in razširjanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatkiZa namene člena 5(2)(d) in člena 11(2)(g) Direktive 2007/2/ES se zagotovita naslednja dva metapodatkovna elementa: 9.1 Odgovorna organizacija; 9.2 Vloga odgovorne organizacije.20110301
transformation service (transformation)storitev preoblikovanja (transformation)Storitev, ki omogoča spreminjanje zbirk prostorskih podatkov z namenom doseganja medopravilnosti.20110301
invoke spatial data service (invoke)storitev priklica storitve v zvezi s prostorskimi podatki (invoke)Storitev, ki omogoča opredeljevanje vhodnih in izhodnih podatkov, ki jih pričakuje storitev v zvezi s prostorom, in potek dela ali verige storitve z združevanjem več storitev. Omogoča tudi opredeljevanje zunanjega spletnega vmesnika storitve poteka dela ali verige storitev.20110301
life-cycle information informacije o življenjskem cikluNabor lastnosti prostorskega objekta, ki opisujejo časovne značilnosti različice prostorskega objekta ali spremembe med različicami.20110301
linear referencinglinearno referenciranjeNavedba podatkov o lokaciji glede na enorazsežni objekt kot meritve vzdolž (lahko tudi odmaknjeno od) tega elementa.20110301
sub-basinporečjeObmočje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).20110301
artificial water bodyumetno vodno teloTelo površinske vode, ki ga je ustvaril človek.20110301
coordinate reference systemkoordinatni referenčni sistemKoordinatni sistem, ki je v skladu s standardom EN ISO 19111 s stvarnim svetom povezan prek datuma. Ta opredelitev vključuje koordinatne sisteme, ki temeljijo na geodetskih ali kartezijskih koordinatah, in koordinatne sisteme, ki temeljijo na kartografskih projekcijah.20110301
coordinate systemkoordinatni sistemNabor matematičnih pravil, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo, kako se koordinate pripisujejo točkam.20110301
grid pointmrežna točkaTočka, ki je na presečišču dveh ali več krivulj v mreži.20110301
gridmrežaOmrežje, sestavljeno iz dveh ali več nizov krivulj, kjer se pripadniki vsakega niza algoritmično sekajo s pripadniki drugega niza.20110301
map projectionkartografska projekcijaV skladu s standardom EN ISO 19111 bijektivna preslikava (ena-proti-ena) koordinat z geodetskega koordinatnega sistema na ravnino na podlagi istega datuma.20110301
compound coordinate reference systemsestavljeni koordinatni referenčni sistemKoordinatni referenčni sistem, ki za opis položaja v skladu s standardom EN ISO 19111 uporablja dva različna neodvisna koordinatna referenčna sistema, enega za horizontalno in enega za vertikalno komponento.20110301
geodetic coordinate systemgeodetski koordinatni sistemKoordinatni sistem, v katerem se položaj v skladu s standardom EN ISO 19111 določa z geodetsko širino, geodetsko dolžino in (v primeru trirazsežnega koordinatnega sistema) elipsoidno višino.20110301
grid cellmrežna celicaCelica, ki jo razmejujejo mrežne krivulje.20110301
aerodrome reference pointreferenčna točka aerodromaDoločeni geografski položaj letališča, ki je blizu začetnega ali načrtovanega geometrijskega središča aerodroma in navadno ostaja tam, kjer je bila izvirno določena.20110301
airport/heliportletališče/heliportTočno določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov/helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.20110301
inter-modal connectionintermodalna povezavaPovezava med dvema elementoma v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza in tako omogočajo prestopanje prevažanega medija (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza.20110301
significant pointpomembna točkaDoločena geografska lokacija, ki se uporablja za opredelitev poti službe zračnega prometa (Air Traffic Service, ATS), pot leta zrakoplova ali druge navigacijske namene/namene ATS.20110301
WatercoursevodotokNaravni ali umetni tok vode. 20110301
LocksplavnicaOgrajen prostor z dvema ali več zapornicami, ki se uporablja za dvigovanje ali spuščanje plovil, ko ta prečkajo splavnice z različnimi višinami gladin. 20110301
SluicezapornicaRazbremenilni ali namakalni kanal, opremljen z vratci za reguliranje pretoka vode. 20110301
PipecevCev za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov. 20110301
NetworkomrežjeOmrežje je zbirka elementov omrežja. 20110301
Condition Of Facilitystanje objektaStanje elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.20110301
Maintenance Authorityvzdrževalni organOrgan, pristojen za vzdrževanje elementa prometa.20110301
Owner Authoritylastniški organOrgan, ki je lastnik elementa prometa.20110301
Transport Propertylastnost prometaReferenca na lastnost, ki se nanaša na omrežje. Lastnost lahko velja za celoten element omrežja, na katerega se nanaša; pri linijskih prostorskih objektih je lahko opisana z linearnim referenciranjem.20110301
Number Of Lanesštevilo pasovŠtevilo pasov cestnega elementa. 20110301
Speed Limitomejitev hitrostiOmejitev hitrosti za vozila na cesti. 20110301
Railway Station Nodevozlišče železniške postajeŽelezniško vozlišče, ki ponazarja lokacijo železniške postaje vzdolž železniškega omrežja.20110301
Named Placekraj z imenomKatera koli entiteta iz stvarnega sveta, ki ima eno ali več lastnih imen.20110301
Administrative unitupravna enotaUpravna enota za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.20110301
Administrative boundaryupravna mejaRazmejitvena črta med upravnimi enotami.20110301
Species Distribution (Species Distribution)20110301
AddressnaslovOznaka nespremenljive lokacije nepremičnine z uporabo strukturirane zloženke iz zemljepisnih imen in identifikatorjev.20110301
Address Area Nameime naslovnega območjaKomponenta naslova, ki ponazarja ime geografskega območja ali kraja, ki zaradi dodeljevanja naslova združuje več naslovljivih objektov in ni upravna enota.20110301
Address Componentkomponenta naslovaIdentifikator ali zemljepisno ime določenega geografskega območja, lokacije ali drugega prostorskega objekta, ki določa obseg naslova.20110301
Administrative Unit Nameime upravne enoteKomponenta naslova, ki ponazarja ime upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.20110301
Postal Descriptorpoštni deskriptorKomponenta naslova, ki za poštne namene ponazarja identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk v državi, regiji ali mestu. 20110301
CondominiumkondominijUpravno območje, ki je ustanovljeno neodvisno od nacionalne administrativne razdelitve ozemlja in s katerim upravljata dve ali več držav. 20110301
Basic Property Unitosnovna zemljiška nepremičninska enotaOsnovna enota lastnine, ki je evidentirana v zemljiških knjigah, katastrih nepremičnin ali enakovrednih registrih. Opredeljena je z enoličnimi lastninskimi pravicami in homogenimi stvarnimi pravicami na nepremičninah in je sestavljena iz ene ali več sosednjih ali geografsko ločenih parcel.20110301
Cadastral Boundarykatastrska mejaDel obrisa katastrske parcele. Eno katastrsko parcelo si lahko delita dve sosednji katastrski parceli.20110301
Cadastral Parcelkatastrska parcelaObmočja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.20110301
Protected Sitezavarovano območjePodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. 20110301
RoadcestaZbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 20110301
Road Areacestni svetPovršina, ki se razteza do meje ceste, vključno s prometnimi površinami in drugimi deli ceste. 20110301
Road Service Areacestno počivališčePovršina, priključena na cesto in namenjena ponujanju različnih cestnih storitev. 20110301
Railway Nodeželezniško vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja pomembno točko vzdolž železniškega omrežja ali presečišče železniških tirov, ki se uporablja za opisovanje njegove povezljivosti.20110301
Railway Station Areaobmočje železniške postajePloskovni prostorski objekt, ki ponazarja topografske meje objektov na železniških postajah (zgradbe, ranžirne postaje, napeljavo in opremo), namenjene opravljanju dejavnosti železniških postaj. 20110301
Railway Yard Nodevozlišče ranžirne postajeŽelezniško vozlišče, ki je na območju ranžirne postaje. 20110301
Port Areapristaniško območjePloskovni prostorski objekt, ki ponazarja fizične meje vseh objektov, ki so del kopenske cone morskega ali celinskega pristanišča. 20110301
Port Nodepristaniško vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki poenostavljeno ponazarja morsko ali celinsko pristanišče, ki se nahaja blizu obrežja vodnega telesa, kjer je pristanišče.20110301
Aerodrome Areaobmočje aerodromaDoločeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in/ali helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.20110301
Aerodrome Nodevozlišče aerodromaVozlišče na referenčni točki aerodroma na letališču/heliportu, ki se uporablja za njegovo poenostavljeno ponazarjanje.20110301
Air Nodezračno vozliščeVozlišče, ki se pojavi v zračnem omrežju.20110301
Air Routezračna potDoločena pot od konca vzleta in začetnega vzpenjanja do začetka prileta in pristajanja, namenjena usmerjanju prometa, ki je potrebno zaradi zagotavljanja službe zračnega prometa.20110301
Airspace Areaobmočje zračnega prostoraDoločen obseg zračnega prostora, ki je opisan kot horizontalna projekcija z vertikalnimi mejami.20110301
Designated Pointdoločena točkaGeografska lokacija, ki ni označena s krajem radio-navigacijskega sredstva in se uporablja za določanje poti ATS, poti leta zrakoplova ali za druge navigacijske namene ali namene ATS.20110301
Runway Areaobmočje vzletno-pristajalne stezeTočno določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu/heliportu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov.20110301
Standard Instrument Departurestandardni instrumentalni odhodTočno določena pot odhoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki povezuje aerodrom ali posamezno vzletno-pristajalno stezo aerodroma z določeno pomembno točko, ki se navadno nahaja na točno določeni ATS poti, kjer se začne 20110301
Marker Postoznačevalni stebričekOznačevalec oddaljenosti, postavljen vzdolž poti v prometnem omrežju, večinoma v rednih presledkih, ki označuje razdaljo od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalec.20110301
Transport Networkprometno omrežjeZbirka elementov omrežja, ki pripada enemu načinu prevoza.20110301
Transport Objectprometni objektOsnova identitete objektov prometnega omrežja v stvarnem svetu.20110301
Transport Pointprometna točkaTočkovni prostorski objekt (ni vozlišče), ki ponazarja položaj elementa prometnega omrežja.20110301
Vertical Positionnavpični položajVertikalna raven glede na druge elemente prometnega omrežja.20110301
E-roadevropska potZbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, označena s številko evropske poti, ki ponazarja pot, ki je del mednarodnega omrežja evropskih poti. 20110301
Road Service Typetip cestnega počivališčaOpis tipa cestnega počivališča in razpoložljivih storitev. 20110301
Design Speedračunska hitrostNavedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.20110301
Number of Tracksštevilo tirovŠtevilo tirov za železniškem odseku. 20110301
Railway Electrificationelektrifikacija železniceNavedba, ali ima železnica električnim sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo. 20110301
Beaconnavigacijska oznakaIzpostavljen, posebej zgrajen objekt, ki je dobro vidno znamenje na fiksni lokaciji, kot pomoč pri navigaciji ali hidrografskih meritvah.20110301
BuoybojaPlavajoči objekt, pritrjen na dno na posebnem mestu (označenem na karti), kot pomoč pri navigaciji ali drugih posebnih vrstah uporabe.20110301
CEMT Classrazred CEMTRazvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).20110301
Condition of Water Facilitystanje vodnega objektaStanje elementa omrežja vodnega prometa v smislu njegove dokončanosti in uporabe.20110301
Inland Waterwaynotranja plovna potPlovna pot, ki je opredeljena v notranjih celinskih vodah. 20110301
Marine Waterwaypomorska plovna potPlovna pot, ki je opredeljena v morskih vodah.20110301
Traffic Separation Schemeshema ločene plovbeShema, ki naj bi zmanjšala nevarnost trčenja na prezasičenih in/ali stekajočih se območjih, tako da ločuje promet, ki se premika protismerno ali skoraj protismerno. 20110301
Traffic Separation Scheme Areaobmočje sheme ločene plovbePloskovni prostorski objekt, ki je sestavni del sheme ločene plovbe. 20110301
Traffic Separation Scheme Crossingpovezava sheme ločene plovbeTočno določeno območje, kjer se plovne poti križajo.20110301
Traffic Separation Scheme Lanepot sheme ločene plovbeObmočje s točno določenimi mejami, kjer poteka enosmerni promet.20110301
Traffic Separation Scheme Roundaboutkrožišče sheme ločene plovbeShema ločene plovbe, v kateri se promet premika v nasprotni smeri urinega kazalca okoli določene točke ali cone.20110301
Traffic Separation Scheme Separatorseparator sheme ločene plovbeCona, ki ločuje poti, po katerih ladje plujejo protismerno ali skoraj protismerno, ali ki ločuje plovne poti, namenjene posebnim razredom ladij, ki plujejo v isti smeri.20110301
Aerodrome Categorykategorija aerodromaKategorija aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.20110301
Aerodrome Typetip aerodromaOznaka za tip aerodroma.20110301
Apron Areaobmočje ploščadiTočno določeno območje kopenskega aerodroma/heliporta, namenjeno vkrcavanju ali izkrcavanju potnikov, nakladanju ali razkladanju pošte ali tovora, polnjenju z gorivom, parkiranju ali vzdrževanju.20110301
Condition of Air Facilitystanje zračnega objektaStanje zračnega elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.20110301
Field Elevationnadmorska višina letališčaNadmorska višina aerodroma kot vertikalna razdalja med najvišjo točko pristajalnega območja aerodroma in srednjo višino morske gladine.20110301
Lower Altitude Limitspodnja meja nadmorske višineNadmorska višina, ki določa spodnjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.20110301
Navaidpomoč pri navigacijiEden ali več sistemov za pomoč pri navigaciji, ki zagotavljajo storitve navigacijske službe.20110301
Runway Centreline Pointtočka središčnice vzletno-pristajalne stezeOperativno pomemben položaj na središčnici v smeri vzletno-pristajalne steze.20110301
Standard Instrument Arrivalstandardni instrumentalni prihodTočno določena pot prihoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki pomembno točko, navadno pot ATS, povezuje s točko, od katere se lahko začne objavljeni postopek instrumentalnega prileta.20110301
Surface Compositionsestava površineSestava površine na aerodromu/heliportu.20110301
Taxiway Areaobmočje vozne stezeTočno določena pot na kopenskem aerodromu/heliportu, namenjena vožnji zrakoplovov/helikopterjev po letaliških manevrskih površinah in povezovanju enega dela aerodroma z drugim.20110301
Touch Down Lift Offobmočje pristanka in vzletaUtrjeno območje, na katerem helikopter lahko pristane ali vzleti.20110301
Upper Altitude Limitzgornja meja nadmorske višineNadmorska višina, ki določa zgornjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.20110301
Use Restrictionomejitve uporabeOmejitve uporabe objekta zračnega omrežja.20110301
Network Areaobmočje omrežjaDvorazsežni element v omrežju. 20110301
Grade Separated Crossingizvennivojsko križanjeIndikator, ki ponazarja, kateri od dveh ali več elementov, ki se sekajo, leži spodaj ali zgoraj, in se uporablja, če višinskih koordinat ni ali te niso zanesljive. 20110301
Network Connectionpovezava omrežjaPonazarja logično povezavo med dvema ali več elementi omrežja v različnih omrežjih. 20110301
Network Elementelement omrežjaAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja element v omrežju. Vsak element v omrežju zagotavlja določeno funkcijo, ki je v interesu omrežja. 20110301
Network Propertylastnosto omrežjaAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja pojave ob elementu omrežja ali vzdolž njega. Ta osnovni tip zagotavlja splošne lastnosti za povezovanje pojavov v zvezi v omrežjem (lastnosti omrežja) z elementi omrežja. 20110301
NodevozliščePonazarja pomemben položaj v mreži, ki je vedno na začetku ali koncu odseka. 20110301
Cross Referencenavzkrižna referencaReferenca med dve elementoma v istem omrežju. 20110301
Generalised Linkgeneralizirani odsekAbstraktni osnovni tip, ki ponazarja linijski element omrežja, ki se lahko pri linearnem referenciranju uporabi kot cilj. 20110301
CrossingprehodUmetni objekt, ki omogoča pretok vode nad oviro ali pod njo. 20110301
Dam or weirjezStalna ovira, postavljena čez vodotok, ki se uporablja za zajezitev vode ali nadzor njenega pretoka. 20110301
EmbankmentnasipUmetni podolgovati objekt iz zemljine ali drugega materiala.20110301
FallsslapZ višine padajoči del vodotoka.20110301
Fluvial pointtočka vodnega tokaHidrografska pomembna točka, ki vpliva na tok vode.20110301
Hydro Point of Interesthidrografska pomembna točkaLokacija v naravi, kjer se voda pojavi, izgine ali spremeni svoj tok. 20110301
Hydro-Power PlanthidroelektrarnaObjekt, ki proizvaja električno energijo iz premikajoče se vode. 20110301
Inundated Landpoplavljeno območjeObmočje, ki je občasno prekrito z vodo, vendar ne zaradi plimovanja. 20110301
Land-Water boundarymeja kopnegaČrta, kjer se kopno stika z vodnim telesom. 20110301
Man-made objectumetni objektGrajeni objekt, ki leži v vodnem telesu in ima eno od naslednjih funkcij: - zadržuje vodo; - uravnava količino vode; - spreminja smer toka vode; - omogoča križanje vodotokov.20110301
PumpingStationčrpalna postajaNaprava za prenos trdnih snovi, tekočin ali plinov s pritiskom ali sesanjem. 20110301
ShoreobalaOzek pas zemeljskega površja v neposrednem stiku z vodo, vključno z območjem med zgornjo in spodnjo višino vode. 20110301
Shoreline constructionobalna konstrukcijaGrajena struktura, ki ne spreminja položaja na meji z vodnim telesom. 20110301
Standing waterstoječa vodaVodno telo, ki ga obkroža kopno. 20110301
Surface waterpovršinska vodaVsako znano celinsko vodno telo. 20110301
Watercourse Linkodsek vodotokaSegment vodotoka v hidrografski mreži. 20110301
Watercourse Separated Crossingizvennivojsko križanje vodotokaElement v hidrografski mreži, ki ponazarja nestično križanje odsekov vodotoka na različnih ravneh.20110301
Transport Areaobmočje prometaPovršina, ki ponazarja prostorski obseg elementa prometnega omrežja.20110301
Transport Linkprometni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost prometnega omrežja med dvema točkama v omrežju.20110301
Road Linkcestni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost cestnega omrežja med dvema točkama v omrežju. Cestni odseki so lahko steze, kolesarske poti, ceste z enojnim voziščem, ceste z več vozišči in celo navidezne prečnice čez trge, prek katerih poteka promet.20110301
Cableway Linkžičnični odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost žičničnega omrežja med dvema točkama v omrežju žičničnega prometa. 20110301
Railway Lineželezniška progaZbirka zaporedij železniških odsekov in/ali posameznih železniških odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 20110301
Railway Linkželezniški odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost železniške mreže med dvema točkama v mreži. 20110301
Ferry Crossingtrajektna povezavaPosebna plovna pot, ki naj bi olajšala prevoz potnikov, vozil ali drugega tovora prek vodnega telesa in ki se navadno uporablja za povezovanje dveh ali več vozlišč kopenskega prometnega omrežja.20110301
Water Nodevodno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa. 20110301
Waterwayplovna potZbirka zaporedij vodnih odsekov in/ali posameznih odsekov plovnih poti in/ali odsekov vodotokov (po potrebi), za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti, ki tvorijo plovne poti na vodnih telesih (oceani, morja, reke, jezera, kanali ali prekopi). 20110301
Waterway Linkodsek plovne potiLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost omrežja vodnega prometa med dvema zaporednima vozliščema plovne poti ali vodotoka. Ponazarja linijski odsek na vodnem telesu, ki se uporablja za ladijski prevoz.20110301
Waterway Nodevozlišče plovne potiTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.20110301
Transport Link Sequencezaporedje prometnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke prometnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju prometnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element prometnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.20110301
Transport Link Setnabor prometnih odsekovZbirka zaporedij prometnih odsekov in/ali posameznih prometnih odsekov, ki ima v prometnem omrežju posebno funkcijo ali pomen.20110301
Road Link Sequencezaporedje cestnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke cestnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v cestnem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju cestnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element cestnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 20110301
Railway Link Sequencezaporedje železniških odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke železniških odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v železniškem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju železniških odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element železniškega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.20110301
Cableway Link Setnabor žičničnih odsekovZbirka zaporedij žičničnih odsekov in/ali posameznih žičničnih odsekov, ki ima v omrežju žičničnega prometa posebno funkcijo ali pomen. 20110301
Water Link Sequencezaporedje vodnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke odsekov plovnih poti ali vodotokov (če je to potrebno), ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v vodnem omrežju.20110301
Water Traffic Flow Directionsmer pretoka vodnega prometaKaže smer pretoka vodnega prometa glede na smer vektorja odseka vodnega prometa.20110301
Air Linkzračni odsekLinijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost zračnega omrežja med dvema točkama v omrežju.20110301
Air Link Sequencezaporedje zračnih odsekovLinijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke zračnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v zračnem omrežju.20110301
Procedure Linkpostopkovni odsekNiz vnaprej določenih manevrov z določeno zaščito pred ovirami.20110301
LinkodsekUkrivljeni element omrežja, ki povezuje dva položaja in ponazarja homogeno pot v omrežju. Povezani odseki so lahko ponazorjeni kot vozlišča. 20110301
Link Sequencezaporedje odsekovElement omrežja, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju odsekov pa se lahko določi z enim samim parametrom, npr. z dolžino. 20110301
Link Setnabor odsekovZbirka zaporedij odsekov in/ali posameznih odsekov, ki ima posebno funkcijo ali pomen v omrežju. 20110301
Watercourse Link Sequencezaporedje odsekov vodotokaZaporedje odsekov vodotoka, ki ponazarja nerazvejano pot skozi hidrografsko mrežo.20110301
foreshoreDel obale ali plaže med najnižjo in zgornjo višino vode med običajnim valovanjem morja.20110301
Form Of Wayoblika cesteRazvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.20110301
Functional Road Classkategorija cesteRazvrstitev na podlagi pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju. 20110301
Traffic Flow Directionsmer toka prometaKaže smer pretoka prometa glede na smer vektorja prometne povezave.20110301
geodetic datumgeodetski datumDatum, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 opisuje razmerje med koordinatnim sistemom in Zemljo.20110301
Road Nodecestno vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema cestnima odsekoma ali pomemben prostorski objekt, npr. bencinsko črpalko ali krožišče.20110301
Cableway Nodežičnično vozliščeTočkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema zaporednima žičničnima odsekoma. 20110301
Cableway Link Sequencezaporedje žičničnih odsekovUrejena zbirka žičničnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti. 20110301
Air Route Linkodsek zračne potiDel poti, kot ga določata dve zaporedni pomembni točki, ki se navadno preleti brez vmesnega postanka.20110301
protected sitezavarovano območjePodročje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja. 20110301
actor20110301
application data20110301
application schema20110301
class20110301
codelist20110301
conceptual model20110301
conceptual schema20110301
conceptual schema language20110301
coverage20110301
data harmonisation20110301
data interoperability component20110301
data interoperability process20110301
data product20110301
data product specification20110301
data set20110301
data set series20110301
data specification20110301
enumeration20110301
ESDI20110301
feature concept20110301
feature concept dictionary20110301
feature-related concepts20110301
gazetteer20110301
general feature model20110301
geographic identifier20110301
harmonised data product specifications20110301
homologous spatial objects20110301
INSPIRE application schema20110301
INSPIRE data specification20110301
internal object identifier20110301
interoperable spatial data20110301
level of detail20110301
life-cycle rules 20110301
linear reference system20110301
linguistic text20110301
multicultural20110301
multilingual20110301
multiple representation20110301
object20110301
ontology20110301
profile20110301
reference data20110301
reference model20110301
registry20110301
resolution20110301
scale20110301
spatial data set20110301
spatial reference system20110301
spatial schema20110301
temporal reference system20110301
temporal schema20110301
thematic identifier20110301
theme20110301
transformation20110301
unique object identifier20110301
unit20110301
universe of discourse20110301
use case20110301
version 20110301
postal address20110301
dynamic segmentation20110301
static segmentation20110301
glacier20110301
snowfield20110301
riverbank20110301
fictitious20110301
cross section (watercourse)20110301
discharge rate20110301
flow direction20110301
large river20110301
large lake20110301
main river20110301
main lake20110301
dike/levee20110301
sluice gate20110301
culvert20110301
aqueduct20110301
bridge20110301
cistern20110301
tank20110301
well20110301
natural watercourse20110301
man made watercourse20110301
heavily modified20110301
bifurcation20110301
vanishing point20110301
confluence20110301
river basin district20110301
spring20110301
Natura 200020110301
EuroRoadS20110301
Eurocontrol20110301
metadata element - keyword20110301
metadata element - conformity20110301
other service (service)20110301
spatial data services - classification20110301
property20110301
cadastral gap20110301
topological gap20110301
cadastral overlap20110301
topological overlap20110301
Geographical grid systems20110301
Gazetteer20110301
Location Instance20110301
Species Aggregation Unit (Species Distribution)20110301
Responsible Agency (Protected Sites)20110301
Location Type20110301
endonym20110301
exonym20110301
wharf20110301
dam20110301
protected area20110301
entity20110301
feature20110301
feature catalogue20110301